Haridustehnoloogia sõnastik

Redigeeri menüüd

meililist

(ingl.k. mailing list)
Postiloend e meililist on meiliaadresside loend, mis võimaldab saata üht ja sama sõnumit paljudele aadressidele korraga.
See loend võib asuda:
*postiloendi serveris (ingl.k. listiserver), mis teenindab suuremat hulka postiloendeid;
*e-posti programmi aadressiraamatus.


metaandmed

(ingl.k. metadata)
Metaandmed on mingeid andmeid kirjeldavad andmed ehk andmed andmete kohta. Näiteks õpiobjekti metaandmed sisaldavad pedagoogilisi, tehnilisi, autoriõiguslikke jne andmeid õpiobjekti kohta


metaandmete arhitektuur

(ingl.k. metadata architecture)
Sidus kogum tehnoloogiatest, metaandmeelementidest ja praktilistest standarditest, mis koos toetavad koostalitusvõimeliste metaandmete loomist, haldamist ja vahetust


metaandmeelement

(ingl.k. metadata element)
Metaandmeelement on kokkulepitud silt (märgis), mis kirjeldab informatsioonimudeli üht omadust või karakteristikut. Näiteks ressursi pealkiri. Nii moodustab element "Pealkiri" kohatäite informatsioonile, mis sisaldab ressursi pealkirja.


metaandmeelemendi täpsustamine


metaandmete eksemplar

(ingl.k. metadata instance)
Metaandmete kirje, mis on loodud vastavalt standardile


metaandmete esitamine

(ingl.k. expose metadata)
Metaandmete nähtavaks tegemine/välja panemine teistele. Näiteks digitaalne andmeladu teeb oma metaandmed nähtavaks, nii et väline otsingumootor suudab tuvastada ressurssi selles laos või teised andmelaod võivad korjata /harvest/ neid nähtavakstehtud metaandmeid.


metaandmete kirje

(ingl.k. metadata record)
Metaandmete esitus ja vahetus kujul, mida on võimelised lugema nii inimesed kui ka arvutid.


metaandmete kogumine

(ingl.k. metadata harvesting)

Metaandmete kogumine välistest allikatest vastava tarkvara abil.


metaandmete rakendusprofiil

(ingl.k. application profile)

kogum metaandmete elemente, mis on valitud ühest või enamast metaandmete mudelist ja liidetud ühtseks tervikuks (uueks mudeliks). Rakendusprofiili eesmärgiks on kohandada olemasolev standardne mudel sobivaks antud valdkonnale nii, et säiliks mudelite koostalitusvõime.


metaandmete skeem

(ingl.k. metadata schema)

Andmebaasistruktuuri kirjeldus, mis sisaldab elementide kogumikku ja sõnastikke, mida kasutatakse metaandmete esituseks, sidumise hõlbustamiseks jne


metaandmete teostus

(ingl.k. metadata implementation)

Metaandmete säilitamine, esitus, ülekanne, töötlus ja kasutamine tarkvara poolt


Merlot

õpiobjektide repositoorium vt http://www.merlot.org/merlot/index.htm


Moodle

Moodle on avatud lähtekoodiga vabavaraline õpihaldussüsteem, mis toetab kogukonnapõhist õpet Interneti vahendusel. Moodle on üks peamisi Eestis kasutatavaid õpihaldussüsteeme. e-Õppe Arenduskeskuse poolt hallatav keskne Moodle installatsioon asub aadressil http://moodle.e-ope.ee. Vaata täpsemalt Moodle koduleheküljelt http://moodle.org


motiveeritud maht

Motiveeritud maht on mõiste, mida kasutatakse seoses autoriõigustega. Teise autori loodud õppematerjale võib kasutada, kuid kasutatavate materjalide maht ei ole täpselt seadusandluses reguleeritud ei protsentuaalselt ega aja (video või audioklipid) või lehekülgede arvuga (tekst).


multikultuuriline haridus

Multikultuurilise hariduse eesmärgiks on kohandada haridus ühiskonna iseloomuga, s.o. etnilise, kultuurilise, religioosse, sotsiaalse jm. pluralismiga.

Õpetuses püütakse tuua paljususe ja mitmekesisuse idee õpilasteni seeläbi, et arvestatakse erinevate subkultuuride panuse ja kogemusega ühiskonnas. Samuti püütakse hoolida kõigi vajadustest ja eripäradest, kohandades nn. kultuuritundlikku õpetamist. Rõhuasetus ei ole mitte erisustel ja kultuuridevaheliste konfliktide lahendamisel, vaid pigem sarnasustel ja ühisosal ning sellel, kuidas erinevad subkultuurid üksteist rikastavad.

Multikultuurilise hariduse põhiväide on:

keel, rahvus, kultuur, rass, sugu, usulised tõekspidamised, (vanemate) sotsiaalne positsioon, elukoht (regionaalsed erisused), vanus, seksuaalne orientatsioon, hariduslikud erivajadused jms. ei tohi saada takistuseks hea ja võimetekohase hariduse omandamisel.


multimeedia

(ingl.k. multimedia)
Mitme erineva meedia (audio, video, tekst, graafika, animatsioon jne) segunemine/kooslus ühise komplektina. Näiteks pealeloetud audiotekstiga ja animatsioone sisaldav video.

Viimati muudetud: October 18, 2012, kell 04:28 AM