Haridustehnoloogia sõnastik

Redigeeri menüüd

Eesti e-Kutsekool

(ingl.k. e-vocational school)
Eesti e-Kutsekool on rakenduskõrgkoolide ja kutseõppeasutuste konsortsium, mille eesmärk on elukestva õppe ja regionaalarengu põhimõtetest lähtudes liikmesõppeasutuste e-õppe alase koostöö algatamine ja soodustamine ning e-õppe arendamine. http://www.e-ope.ee


Eesti e-Ülikool

(ingl.k. Estonian e-University)
Eesti e-Ülikool on Eesti ülikoolide (7) ja rakenduskõrgkooli (1) konsortsium (vt. http://www.e-ope.ee).


elektroonsed õppematerjalid

(ingl.k. learning materials for e-learning)
Õppematerjalid, mille loomiseks ja kasutamiseks on vaja elektroonilisi vahendeid (näiteks arvutit).


e-kursus

(ingl.k. e-learning course)
Õppeaine või moodul, mis toimub osaliselt või täielikult e-õppe keskkonnas (IKT toel)


e-mail

(ingl.k. e-mail e. electronic mail)
elektroonilisel teel leviv kiri ehk e-kiri.


e-portfoolio

(ingl.k. e-portfolio)
Veebi vahendusel esitatud autentsete ja mitmekesiste tõendusmaterjalide kollektsioon, mis annab pildi portfoolio omaniku (üksikisiku või rühma) arengust, pädevustest, sooritustest ja/või õpitulemustest mingis valdkonnas. Portfooliol on kolm olulist karakteristikut: portfoolio koostaja ja omanik on see inimene või rühm ise; portfoolio koostamise lähtepunkt on antud valdkonna pädevusstandard/kvalifikatsiooninõuded/õppekava; portfoolio sisaldab autori refleksioone oma tegevustele; e-portfoolios esitatakse materjalid erinevaid meedialiike kasutades. Portfooliod jagunevad vastavalt eesmärgile esitlus-, arengu- ja õpimappideks. Vt nt Europass, Euroopa Keelepass.


e-tugi

(ingl.k. electronic support) hõlmab õppematerjale õpikeskkonnas või veebis, õppeprotsessi toetamist elektroonsete suhtlemisvahenditega (listid, foorumid) ja hindamise/tagasiside protsessi toetamist IKT vahenditega.


e-õpe

(ingl.k. e-learning)
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kaasabil toimuv õppetegevus, mis leiab aset nii klassiruumis kui ka väljaspool klassiruumi või ametlikku õppetundi. E-õppe läbiviimiseks kasutatakse IKT vahendeid (arvuti, projektor jne), internetti, digitaalseid õppematerjale, kaugkoolituskeskkondi jms eesmärgiga tõsta õppe kvaliteeti ja efektiivsust tänu paremale juurdepääsule informatsioonile ja teenustele, paindlikumatele õppeviisidele, tõhusamale koostööle õppijate vahel ja uutele õpetamismeetoditele.


"e-õpe kutseõppeasutustes ja rakenduskõrgkoolides" projekt

vt Eesti e-Kutsekool


e-Õppe Arenduskeskus

Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse eraldiseisev struktuuriüksus, mis koordineerib e-õppetegevust Eestis. e-Õppe Arenduskeskuse liikmeskoolide kaudu hõlmab Eesti e-Kutsekooli konsortsium 84% kutseõppurite üldarvust ja Eesti e-Ülikooli konsortsium 90% üliõpilaste üldarvust (seisuga jaanuar 2009.a). e-Õppe Arenduskeskuse kodulehekülg asub aadressil http://www.e-ope.ee/eOAK.


e-õppe administreerimine


e-õppe keskkond

(ingl.k. e-learning environment)
Elektroonne keskkond õppesisu (nt õppematerjalid, harjutused, testid) ja õppeprotsesside (nt juhendamine, tagasiside, arutelud, kodutööd, rühmatöö, hindamine) haldamiseks


e-õppe vahendid

(ingl.k. e-learning tools)

Viimati muudetud: November 02, 2009, kell 05:48 PM