Haridustehnoloogia sõnastik

Redigeeri menüüd

ADDIE mudel

Õpidisaini mudel, kus kursuse loomine jagatakse 5 etapiks:
Analüüs (ingl.k. analyze)- vajalikkuse, sihtrühma, tingimuste jms. analüüs.
Disain e. kavandamine (ingl.k.design) - kursuse plaani koostamine, hindamise määramine, õppeprotsessi kavandamine jne.
Koostamine (ingl.k. development) - materjalide jms. loomine.
Rakendamine (ingl.k. implementation) - kursuse läbiviimine
Hindamine (ingl.k. evaluation) - tulemuste ja kursuse läbiviimise hindamine, et nende põhjal saaks kursust paremaks muuta.
Nimetus ADDIE tuleb etappide ingliskeelsete nimede esimestest tähtedest.


ADL

Department of Defence Advanced Distributed Learning Initiative moodustati 1997. a., Ülesandeks Õpitehnoloogia arendamine ja juurutamine USA Kaitseministeeriumis.


ajaveeb

vt. blogi. Järjepidevalt täiendatav võrguajakiri või veebipäevik, mida on võimalik ka kommenteerida Loe lisaks


aktiivõpe

Aktiivõpe on üldine termin, mis tähistab paljusid erinevaid meetodeid, kus õppuri aktiivsus on domineeriv nähtus õppeprotsessis: õppimine koos mentaalse kaastööga, kaasamõtlemisega; õppija isetegemine, sageli koos käelise tegevusega.


andmete turvalisus

Andmete kaitstus käideldavuse, tervikluse või konfidentsiaalsuse rikkumise eest arvutites, arvutivõrkudes ja sidesüsteemides. Vt turvalisus, veebiturvalisus.


andragoogika

täiskasvanud õppijate õpetamise teadus.

  • Andragoogika eeldused õppetoo organiseerimisel
  • Knowles'i põhimõtted

ankur

(ingl.k. anchor)
Märgistuskeeltes: Märgend (näit. HTML, XML, jne.), mida kasutatakse otseviidete tegemiseks.

Õppemetoodikas: John Bransford ja Cognition & Technology Group Vanderbilt’i Ülikoolis (CTGV): Ankurdatud instruktsioonid on haridustehnoloogia üheks peamiseks paradigmaks. Õppimise ja õpetamise tegevused tuleb disainida e. ankurdada teatud autentsetesse juhtumitesse või probleemolukordadesse


audiokonverents

Reaalajas toimuv koosolek, kus osalejad kasutavad audiovahendeid, nt Skype, telefon jms. Audiokonverentsi läbiviimiseks peab telefonioperaator võimaldama mitme osapoolega samaaegset telefonikõnet ehk nn konverentskõnet. Ühes kohas räägitav on kuuldav kõigile teistele audiokonverentsil osalevatele paikadele. Kui ühes audiokonverentsi asukohas on kuulajaid rohkem kui üks, tuleb kasutada spetsiaalset audikonverentsi telefoniaparaati (sisseehitatud valjuhääldi ja mitme mikrofoni ühendamise võimalus). Audiokonverentside puuduseks on visuaalse elemendi ning illustreeriva materjali puudumine. Sageli saadetakse audiokonverentsil osalejatele eelnevalt toetav trükitud materjal.


auditoorne õpe

(ingl.k. face-to-face learning)
Õpe, kus õpetaja ja õppijad on samas ruumis (klassis, auditooriumis, laboris jne.) ka lähiõpe.


autorikaitse

Autoreile seadustega ettenähtud õiguste kaitse. Vt ka autoriõigused


autoriõigused

Autoriõigused (digitaalsete) õppematerjalide kasutamisel on seotud Eesti seadusandlusega, mis lubab kasutada teiste autori teoseid õppetöös hariduslikel eesmärkidel ning motiveeritud mahus


autentne õppimine

(ingl.k. authentic learning)
Õppekorraldus, kus õppematerjalid ja tegevused on korraldatud vastavalt reaalses tööelus toimuvale, et tõsta õpitava autentsuse taset ja sellega motiveerida õppijaid. Seotud terminid: kontektualiseeritud õppimine (ingl.k. contectualized learning) ja teemapõhine õppimine (ingl.k. theme-based learning).

Viimati muudetud: November 02, 2009, kell 05:26 PM